Kto sme

V spoločnosti ELIŠKA, s.r.o.  si vysoko vážime dôveru Vás, našich zákazníkov, dodávateľov a ďalších osôb, ktoré s nami komunikujú. Dbáme na to, aby sme rešpektovali Vaše súkromie a dôvernosť všetkých informácií, ktoré získavame, vrátane, osobných údajov (informácií týkajúcich sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby).
Adresa našej webovej stránky je: www.eliska.sk

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Kontaktné formuláre

Pri odoslaní kontaktného formulára získavame údaje, ktoré ste vo formulári vyplnili. Tieto sú nevyhnutné pre následnú komunikáciu s Vami súvisiacu so zaslanou informáciou.

Súbory cookies

Na našich webových stránkach používame súbory „cookie“. Súbor „cookie“ je informácia, ktorú webová stránka uloží v systéme používateľa, aby si zapamätala určité informácie o vás pri vašej ďalšej návšteve týchto stránok. „Cookies“ sú spracúvané iba v prípade povolenia voľby cookies vo Vašom webovom prehliadači.

Súbory „cookie“ môžete úplne zakázať a odstrániť tie, ktoré už sú v počítači uložené. O podrobnostiach sa informujte na stránkach prehliadačov (Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Safari atď.).

S kým zdieľame vaše údaje

Spoločnosť ELIŠKA, s.r.o. bez vášho predchádzajúceho súhlasu neposkytne vaše osobné údaje na marketingové účely inej spoločnosti.

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Osobné údaje, ktoré nám zašlete, budeme uchovávať iba tak dlho, ako to bude potrebné na naplnenie účelu, pre ktorý sme ich získali alebo ako to vyžaduje platná legislatíva.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Práva dotknutých osôb, ktorých údaje spracúvame

Ak ľubovoľné subjekty spracúvajú Vaše osobné údaje, v zmysle GDPR disponujete viacerými právami, ktoré Vám dávajú možnosť toto spracúvanie ovplyvniť. Nie všetky práva si však môžete uplatniť vždy – záleží predovšetkým od právneho základu, podľa ktorého sú informácie spracúvané.
Žiadosť o uplatnenie práv môžete podať písomne na adresu sídla spoločnosti ELIŠKA, s.r.o., Komárňanská cesta 3, Nové Zámky za splnenia podmienky doloženia oprávnenosti uvedenej žiadosti.

Právo na prístup k osobným údajom

Podľa čl. 15 smernice o GDPR má dotknutá osoba právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahŕňa jednak právo získať od spoločnosti ELIŠKA, s.r.o.:

  • potvrdenie, či spracúva osobné údaje,
  • informácie o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánovanej dobe spracúvania, o existencii práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracúvania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracúvaniu , práve podať sťažnosť u dozorného úradu, o všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov, skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, o vhodných zárukách pri poskytnutí údajov mimo EÚ
  • v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb aj kópiu osobných údajov
  • v prípade opakovanej žiadosti je spoločnosť ELIŠKA, s.r.o.: oprávnená za kópiu osobných údajov účtovať primeraný poplatok v súlade s platnými zákonnými požiadavkami